Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.  40-760 Katowice ul. Panewnicka 65

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH PACJENTA

INFORMACJE OGÓLNE

Szanowny Pacjencie, Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły naszej placówce Okrógowy Szpital Kolejowy - s.p.z.o.z. swoje dane osobowe, pragniemy zadeklarować, iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewaniających bezpieczeństwo - 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej "RODO"). Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez siebie procesów przetwarzania przedstawiamy obowiązujące w naszej jednostce zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z. reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Panewnickiej 65 w Katowicach, NIP:634-23-05-444, REGON: 276267686, tel. 32 6053500 e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Informujemy, że Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (032)605 35 19 lub pod adresem mailowy iod@kolejowy.katowice.pl.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane przez Państwa poddane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r w poniższych celach:
1. leczeniu pacjentów,
2. realizowaniu świadczeń na podstawie umów zawartych z NFZ na podstawie ustawy o realizowaniu świadczeń refundowanych z finansów publicznych,
3. realizacji zawieranych przez Szpital umów, jeżeli będzie to niezbędne do ich wykonania,
4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych,
5. dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa w szczególności art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Dane mogą być przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z uwagi na wykorzystywane rozwiązania teleinformatyczne oraz systemy informatyczne przez podmioty zewnętrzne, jak również obsługi technicznej aparatury medycznej przez podmioty zewnętrzne.

PRAWA OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
1. dostępu do swoich danych osobowych,
2. sprostowania swoich danych osobowych,
3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych Pacjentów.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Oddziały

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Ginekologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Poradnie i gabinety

Poradnia lekarza rodzinnego (POZ)
Poradnia medycyny pracy
Poradnia anestezjologiczna
Poradnia neurologiczna
Poradnia ginekologiczno-położnicza
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia urazowo - ortopedyczna
Poradnia urazowo - ortopedyczna dla dzieci
Poradnia okulistyczna
Gabinet pielęgniarki środowiskowej
Gabinet położnej środowiskowej
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Pracownie diagnostyczne

Pracownia EKG: 32 605 35 74
Pracownia EEG: 32 605 35 30
Pracownia EMG: 32 605 35 30
Pracownia RTG: 32 605 35 40
Pracownia USG: 32 605 35 41
Pracownia endoskopowa: 32 605 35 33
Pracownia OCT 32 605 35 84
Pracownia angiografii oka: 32 605 35 85
Pracownia ultrasonografii okulistycznej
Pracownia schorzeń rogówki
Pracownia elektrofizjologii narządu wzroku
Pracownia doboru pomocy optycznej
dla słabowidzących: 32 605 35 88, 32 605 35 89
Pracownia laserowa

Dane kontaktowe

Okręgowy Szpital Kolejowy
w Katowicach - s.p.z.o.z.
Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65
tel. +48 32 605 35 00, fax: +48 32 605 35 08

e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl

Zobacz na mapie

Sąd Rejonowy w Katowicach - KRS 0000102533
NIP: 634-23-05-444
REGON: 276267686
© 2012 Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: PEGAZ Studio