Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.  40-760 Katowice ul. Panewnicka 65

Projekty Unijne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego — realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu:
Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka dla pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych 45+ w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach.

Formy wsparcia w projekcie:
  • Szkolenia służące przekwalifikowaniu osób narażonych na zdrowotne czynniki ryzyka - rozumiane jako nabycie kompetencji, umiejętności mające na celu umożliwienie kontynuowania pracy na zmodernizowanym stanowisku, które nie stanowi obciążenia dla zdrowia pracownika.

  • Zmodernizowanie stanowiska pracy - doposażenie poprzez zakup niezbędnego sprzętu.

  • Superwizje - wsparcie indywidualne w celu sprawdzenia, czy w sposób prawidłowy wykożystywane są zdobyte kompetencje.

Działania w projekcie:
  • Przygotowanie materiałów promujących projekt (ulotki, plakaty, internet)
  • Nabór beneficjentów ostatecznych
  • Zakup środków trwałych
  • Przeprowadzenie szkoleń
  • Prowadzenie sprawozdawczości
  • Prowadzenie badań ankietowych
  • rzeprowadzenie badań ewaluacyjnych projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego — realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje o projekcie:
Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną poprzez zakup i wdrożenie elektronicznego systemu informatycznego dla potrzeb Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Priorytet 2 Społeczeństwo Informacyjne, działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych.
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.02.00-00-002/12-01

Przedmiot projektu:
Przedmiotem projektu jest zakup i wdrożenie elektronicznego systemu informatycznego wspierającego tworzenie, przesyłanie, udostępnianie oraz archiwizowanie elektronicznej dokumentacji medycznej w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach (OSK Katowice) dla potrzeb jego pacjentów. Projekt wpłynie na wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz udostępni niezbędne narzędzie w postaci kompleksowego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej na poziomie lokalnym, ponadlokalnymi oraz regionalnym. Umożliwi stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie województwa śląskiego. Rezultatem realizacji projektu będzie rozwój świadczonych przez OSK w Katowicach elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców regionu, niezbędnych do wypełnienia zadań w zakresie e — Governance rozszerzających zakres usług świadczonych przez tutejszy Szpital drogą elektroniczną oraz usprawniających sposób ich świadczenia. Priorytetowym zadaniem projektu jest również zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług, a także integracja i standaryzacja istniejących oraz nowo utworzonych w OSK w Katowicach systemów informatycznych.

Zakończenie projektu planowane jest na 30 września 2015 roku.


Koszt całkowity Projektu: 1 860 864,01 PLN
Kwota dofinansowania projektu: 1 148 805,45 PLN
Poziom dofinansowania[%]: 65,04%


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013 oraz z budżetu samorządu Województwa Śląskiego. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
RPO Województwa Śląskiego — realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu:

Kompleksowa termomodernizacja z modernizacją źródła ciepła i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

Nr projektu: 1298

Nazwa Beneficjenta: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – s.p.z.o.z.


Koszt całkowity projektu: 5 268 417,36 zł
Kwota dofinansowania Projektu: 4 396 608,78 zł
Poziom dofinansowania[%]: 85%

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl


RPO WSL 2007-2013
"Wyposażenie zespołu bloków operacyjnych Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach"

Od grudnia 2010 roku Szpital realizuje projekt pn."Wyposażenie zespołu bloków operacyjnych Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WSL na lata 2007-2013.

Zakończenie realizacji projektu przewidziano na drugą połowę 2011 roku.

Projekt obejmuje zakup m.in:

stołów operacyjnych, lamp operacyjnych, zestawu do laparoskopii, zestawu do histeroskopii, mikroskopu operacyjnego, aparatu do znieczulania, aparatu RTG ramię C, wyposażenia centralnej sterylizatorni i innego drobnego sprzętu medycznego.

Koszt całkowity projektu: 6 622 927,09 zł
Kwota dofinansowania Projektu: 5 318 816,98 zł
Poziom dofinansowania[%]: 85%


Oddziały

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Oddział Neonatologiczny

Oddział Neurologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej

Poradnie i gabinety

Poradnia lekarza rodzinnego (POZ)
Poradnia medycyny pracy
Poradnia neurologiczna
Poradnia ginekologiczno-położnicza
Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia profilaktyki chorób piersi
Poradnia urazowo - ortopedyczna
Poradnia urazowo - ortopedyczna dla dzieci
Poradnia okulistyczna
Poradnia okulistyczna dla dzieci
Poradnia jaskrowa
Poradnia leczenia zeza
Gabinet pielęgniarki środowiskowej
Gabinet położnej środowiskowej
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Pracownie diagnostyczne

Pracownia EKG: 32 605 35 74
Pracownia EEG: 32 605 35 30
Pracownia EMG: 32 605 35 30
Pracownia RTG: 32 605 35 40
Pracownia USG: 32 605 35 41
Pracownia endoskopowa: 32 605 35 33
Pracownia histopatologiczna: 32 605 35 55
Pracownia OTC 32 605 35 84
Pracownia angiografii oka: 32 605 35 85
Pracownia ultrasonografii okulistycznej
Pracownia schorzeń rogówki
Pracownia elektrofizjologii narządu wzroku
Pracownia doboru pomocy optycznej
dla słabowidzących: 32 605 35 88, 32 605 35 89
Pracownia laserowa

Dane kontaktowe

Okręgowy Szpital Kolejowy
w Katowicach - s.p.z.o.z.
Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65
tel. +48 32 605 35 00, fax: +48 32 605 35 08

e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl

Zobacz na mapie

Sąd Rejonowy w Katowicach - KRS 0000102533
NIP: 634-23-05-444
REGON: 276267686
© 2012 Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: PEGAZ Studio