Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.  40-760 Katowice ul. Panewnicka 65

Projekty Unijne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego — realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu:
Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka dla pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych 45+ w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oś priorytetowa 8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, działanie 3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, poddziałanie 2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapenienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs.
Celem głównym projektu jest zminiejszenie do 31.12.2019 r. zdrowotnych czynników ryzyka związanych z obciązeniem układy mięśnowo-szkieletowego u 80 pielęgniarek/ży i położnych 45+ zatrudnionych w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez m.in. następujące działania: szkolenie służące przekwalifikowaniu (rozumianemu jako nabycie kompetencji, umiejętności lub kwalifikacji, mające na celu umożliwienie kontynuowania pracy na zmodernizowanym stanowisku, które nie stanowi obciążenia dla zdrowia danego pracownika) obób narażonych na zdrowotne czynniki ryzyka w miejscu pracy - zmodernizowanie stanowiska pracy w celu zmiejszenia zdrowotnych czynników ryzyka, aby umożliwić kontynuowanie pracy.

Montaż finansowy
  • Wartość całkowita: 306 850,00 zł

  • Koszty kwalifikowane: 306 850,00 zł

  • Dofinansowanie: 270 028,00 zł tj. 88,00%

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:
  • Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [ osoby ] --
  • Ogółem wartość bazowa: 0
  • Ogółem wartość docelowa: 80
  • Wartość bazowa - Kobiety 0 Wartość docelowa - Kobiety 79
  • Wartość bazowa - Mężczyźni 0 Wartość docelowa - Mężczyźni 1Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego — realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje o projekcie:
Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną poprzez zakup i wdrożenie elektronicznego systemu informatycznego dla potrzeb Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Priorytet 2 Społeczeństwo Informacyjne, działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych.
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.02.00-00-002/12-01

Przedmiot projektu:
Przedmiotem projektu jest zakup i wdrożenie elektronicznego systemu informatycznego wspierającego tworzenie, przesyłanie, udostępnianie oraz archiwizowanie elektronicznej dokumentacji medycznej w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach (OSK Katowice) dla potrzeb jego pacjentów. Projekt wpłynie na wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz udostępni niezbędne narzędzie w postaci kompleksowego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej na poziomie lokalnym, ponadlokalnymi oraz regionalnym. Umożliwi stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie województwa śląskiego. Rezultatem realizacji projektu będzie rozwój świadczonych przez OSK w Katowicach elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców regionu, niezbędnych do wypełnienia zadań w zakresie e — Governance rozszerzających zakres usług świadczonych przez tutejszy Szpital drogą elektroniczną oraz usprawniających sposób ich świadczenia. Priorytetowym zadaniem projektu jest również zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług, a także integracja i standaryzacja istniejących oraz nowo utworzonych w OSK w Katowicach systemów informatycznych.

Zakończenie projektu planowane jest na 30 września 2015 roku.


Koszt całkowity Projektu: 1 860 864,01 PLN
Kwota dofinansowania projektu: 1 148 805,45 PLN
Poziom dofinansowania[%]: 65,04%


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013 oraz z budżetu samorządu Województwa Śląskiego. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
RPO Województwa Śląskiego — realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu:

Kompleksowa termomodernizacja z modernizacją źródła ciepła i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

Nr projektu: 1298

Nazwa Beneficjenta: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – s.p.z.o.z.


Koszt całkowity projektu: 5 268 417,36 zł
Kwota dofinansowania Projektu: 4 396 608,78 zł
Poziom dofinansowania[%]: 85%

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl


RPO WSL 2007-2013
"Wyposażenie zespołu bloków operacyjnych Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach"

Od grudnia 2010 roku Szpital realizuje projekt pn."Wyposażenie zespołu bloków operacyjnych Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WSL na lata 2007-2013.

Zakończenie realizacji projektu przewidziano na drugą połowę 2011 roku.

Projekt obejmuje zakup m.in:

stołów operacyjnych, lamp operacyjnych, zestawu do laparoskopii, zestawu do histeroskopii, mikroskopu operacyjnego, aparatu do znieczulania, aparatu RTG ramię C, wyposażenia centralnej sterylizatorni i innego drobnego sprzętu medycznego.

Koszt całkowity projektu: 6 622 927,09 zł
Kwota dofinansowania Projektu: 5 318 816,98 zł
Poziom dofinansowania[%]: 85%


Oddziały

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Oddział Neonatologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Poradnie i gabinety

Poradnia lekarza rodzinnego (POZ)
Poradnia medycyny pracy
Poradnia anestezjologiczna
Poradnia neurologiczna
Poradnia ginekologiczno-położnicza
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia profilaktyki chorób piersi
Poradnia urazowo - ortopedyczna
Poradnia urazowo - ortopedyczna dla dzieci
Poradnia okulistyczna
Gabinet pielęgniarki środowiskowej
Gabinet położnej środowiskowej
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Pracownie diagnostyczne

Pracownia EKG: 32 605 35 74
Pracownia EEG: 32 605 35 30
Pracownia EMG: 32 605 35 30
Pracownia RTG: 32 605 35 40
Pracownia USG: 32 605 35 41
Pracownia endoskopowa: 32 605 35 33
Pracownia histopatologiczna: 32 605 35 55
Pracownia OCT 32 605 35 84
Pracownia angiografii oka: 32 605 35 85
Pracownia ultrasonografii okulistycznej
Pracownia schorzeń rogówki
Pracownia elektrofizjologii narządu wzroku
Pracownia doboru pomocy optycznej
dla słabowidzących: 32 605 35 88, 32 605 35 89
Pracownia laserowa

Dane kontaktowe

Okręgowy Szpital Kolejowy
w Katowicach - s.p.z.o.z.
Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65
tel. +48 32 605 35 00, fax: +48 32 605 35 08

e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl

Zobacz na mapie

Sąd Rejonowy w Katowicach - KRS 0000102533
NIP: 634-23-05-444
REGON: 276267686
© 2012 Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: PEGAZ Studio