Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.  40-760 Katowice ul. Panewnicka 65

Projekty UnijneOKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH -S.P.Z.O.Z. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Wysoka ergonomia pracy podstawą zdrowia pracownika!"

Okres realizacji projektu: 2020-10-01 - 2021-10-30
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oś priorytetowa 8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, działanie 3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, poddziałanie 2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs. Projekt w okresie od 01.10.2020 do 30.10.2021 będzie obejmował działania niwelujące zdrowotne czynniki ryzyka zidentyfikowane w wyniku dokonanej analizy w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach na stanowiskach pracy 177 osób ( 175 K i 2 M), w tym 102 osób w wieku 50+ (101 K i 1M) - pracowników pionu pielęgniarskiego i lekarskiego, salowych oraz pracowników rejestracji medycznej poprzez m.in. zakup sprzętu zwiększającego ergonomię warunków pracy, a także prowadzenie działań szkoleniowych w zakresie eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez m.in. następujące działania:
- szkoleniowe mające na celu umożliwienie kontynuowania pracy na zmodernizowanym stanowisku, które nie stanowi obciążenia dla zdrowia danego pracownika;
- zmodernizowanie stanowiska pracy w celu zmniejszenia zdrowotnych czynników ryzyka.
Montaż finansowy:
Wartość całkowita 417 300,00 zł
Koszty kwalifikowane 417 300,00 zł
Dofinansowanie 367 224,00 zł tj. 88,00%
Wkład Funduszy Europejskich: 354 705,00 zł
Wkład Budżetu Państwa: 12 519,00 zł
Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników produktu:
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [ osoby ]
Wartość docelowa - K 100
Wartość docelowa - M 1
Ogółem wartość docelowa 101
Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:
Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [ osoby ] --Ogółem wartość bazowa: 0
Ogółem wartość docelowa: 174
Wartość bazowa - Kobiety 0 Wartość docelowa - Kobiety: 172
Wartość bazowa - Mężczyźni 0 Wartość docelowa - Mężczyźni 2
Główne korzyści wynikające z realizacji projektu:
 • Poprawa stanu zdrowia personelu medycznego zatrudnionego w Szpitalu;
 • Poprawa ergonomii i jakości pracy;
 • Wydłużenie okresu aktywności zawodowej personelu;
 • Wzrost dostępności do wysokiej jakości usług medycznych;
 • Zabezpieczenie potrzeb medycznych mieszkańców województwa śląskiego.

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego — realna odpowiedź na realne potrzeby

  Nazwa projektu:
  Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka dla pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych 45+ w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach.

  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oś priorytetowa 8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, działanie 3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, poddziałanie 2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapenienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs.
  Celem głównym projektu jest zminiejszenie do 31.12.2019 r. zdrowotnych czynników ryzyka związanych z obciązeniem układy mięśnowo-szkieletowego u 80 pielęgniarek/ży i położnych 45+ zatrudnionych w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez m.in. następujące działania: szkolenie służące przekwalifikowaniu (rozumianemu jako nabycie kompetencji, umiejętności lub kwalifikacji, mające na celu umożliwienie kontynuowania pracy na zmodernizowanym stanowisku, które nie stanowi obciążenia dla zdrowia danego pracownika) obób narażonych na zdrowotne czynniki ryzyka w miejscu pracy - zmodernizowanie stanowiska pracy w celu zmiejszenia zdrowotnych czynników ryzyka, aby umożliwić kontynuowanie pracy.

  Montaż finansowy
  • Wartość całkowita: 306 850,00 zł

  • Koszty kwalifikowane: 306 850,00 zł

  • Dofinansowanie: 270 028,00 zł tj. 88,00%

  Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:
  • Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [ osoby ] --
  • Ogółem wartość bazowa: 0
  • Ogółem wartość docelowa: 80
  • Wartość bazowa - Kobiety 0 Wartość docelowa - Kobiety 79
  • Wartość bazowa - Mężczyźni 0 Wartość docelowa - Mężczyźni 1  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego — realna odpowiedź na realne potrzeby

  Informacje o projekcie:
  Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną poprzez zakup i wdrożenie elektronicznego systemu informatycznego dla potrzeb Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Priorytet 2 Społeczeństwo Informacyjne, działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych.
  Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.02.00-00-002/12-01

  Przedmiot projektu:
  Przedmiotem projektu jest zakup i wdrożenie elektronicznego systemu informatycznego wspierającego tworzenie, przesyłanie, udostępnianie oraz archiwizowanie elektronicznej dokumentacji medycznej w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach (OSK Katowice) dla potrzeb jego pacjentów. Projekt wpłynie na wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz udostępni niezbędne narzędzie w postaci kompleksowego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej na poziomie lokalnym, ponadlokalnymi oraz regionalnym. Umożliwi stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie województwa śląskiego. Rezultatem realizacji projektu będzie rozwój świadczonych przez OSK w Katowicach elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców regionu, niezbędnych do wypełnienia zadań w zakresie e — Governance rozszerzających zakres usług świadczonych przez tutejszy Szpital drogą elektroniczną oraz usprawniających sposób ich świadczenia. Priorytetowym zadaniem projektu jest również zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług, a także integracja i standaryzacja istniejących oraz nowo utworzonych w OSK w Katowicach systemów informatycznych.

  Zakończenie projektu planowane jest na 30 września 2015 roku.


  Koszt całkowity Projektu: 1 860 864,01 PLN
  Kwota dofinansowania projektu: 1 148 805,45 PLN
  Poziom dofinansowania[%]: 65,04%


  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013 oraz z budżetu samorządu Województwa Śląskiego. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
  lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
  RPO Województwa Śląskiego — realna odpowiedź na realne potrzeby

  Nazwa projektu:

  Kompleksowa termomodernizacja z modernizacją źródła ciepła i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

  Nr projektu: 1298

  Nazwa Beneficjenta: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – s.p.z.o.z.


  Koszt całkowity projektu: 5 268 417,36 zł
  Kwota dofinansowania Projektu: 4 396 608,78 zł
  Poziom dofinansowania[%]: 85%

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
  lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl


  RPO WSL 2007-2013
  "Wyposażenie zespołu bloków operacyjnych Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach"

  Od grudnia 2010 roku Szpital realizuje projekt pn."Wyposażenie zespołu bloków operacyjnych Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WSL na lata 2007-2013.

  Zakończenie realizacji projektu przewidziano na drugą połowę 2011 roku.

  Projekt obejmuje zakup m.in:

  stołów operacyjnych, lamp operacyjnych, zestawu do laparoskopii, zestawu do histeroskopii, mikroskopu operacyjnego, aparatu do znieczulania, aparatu RTG ramię C, wyposażenia centralnej sterylizatorni i innego drobnego sprzętu medycznego.

  Koszt całkowity projektu: 6 622 927,09 zł
  Kwota dofinansowania Projektu: 5 318 816,98 zł
  Poziom dofinansowania[%]: 85%


 • Oddziały

  Oddział Chirurgii Ogólnej

  Oddział Ginekologiczny

  Oddział Chorób Wewnętrznych

  Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej

  Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  Poradnie i gabinety

  Poradnia lekarza rodzinnego (POZ)
  Poradnia medycyny pracy
  Poradnia anestezjologiczna
  Poradnia neurologiczna
  Poradnia ginekologiczno-położnicza
  Poradnia chirurgii ogólnej
  Poradnia urazowo - ortopedyczna
  Poradnia urazowo - ortopedyczna dla dzieci
  Poradnia okulistyczna
  Gabinet pielęgniarki środowiskowej
  Gabinet położnej środowiskowej
  Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

  Pracownie diagnostyczne

  Pracownia EKG: 32 605 35 74
  Pracownia EEG: 32 605 35 30
  Pracownia EMG: 32 605 35 30
  Pracownia RTG: 32 605 35 40
  Pracownia USG: 32 605 35 41
  Pracownia endoskopowa: 32 605 35 33
  Pracownia OCT 32 605 35 84
  Pracownia angiografii oka: 32 605 35 85
  Pracownia ultrasonografii okulistycznej
  Pracownia schorzeń rogówki
  Pracownia elektrofizjologii narządu wzroku
  Pracownia doboru pomocy optycznej
  dla słabowidzących: 32 605 35 88, 32 605 35 89
  Pracownia laserowa

  Dane kontaktowe

  Okręgowy Szpital Kolejowy
  w Katowicach - s.p.z.o.z.
  Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65
  tel. +48 32 605 35 00, fax: +48 32 605 35 08

  e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl

  Zobacz na mapie

  Sąd Rejonowy w Katowicach - KRS 0000102533
  NIP: 634-23-05-444
  REGON: 276267686
  © 2012 Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. All rights reserved.
  Projekt i wykonanie: PEGAZ Studio