Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.  40-760 Katowice ul. Panewnicka 65


RPO Województwa Śląskiego — realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu:

Kompleksowa termomodernizacja z modernizacją źródła ciepła i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach Okręgowego Szpitala kolejowego w Katowicach

Nr projektu: 1298

Nazwa Beneficjenta: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – s.p.z.o.z.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.plKRONIKA PROJEKTU
Nr wniosku o dofinansowanie : WND–RPSL.05.03.00–00–169/11–03
LIPIEC 2012 roku
W wyniku przyjęcia uchwały nr 1586/159/IV/2012 Zarząd Województwa Śląskiego wybrał nasz projekt pn.: Kompleksowa termomodernizacja z modernizacją źródła ciepła i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach Okręgowego Szpitala kolejowego w Katowicach do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Całkowity koszt projektu wynosi brutto: 5.000.934,58 PLN. Poziom dofinansowania 85 % i wynosi brutto: 4.250.794,39 PLN.

Wszystkie kosztu projektu są kosztami kwalfikowalnymi.

Specyfikacja projektu:

Lp. Nazwa podkategorii Jednostka miary Ilość
1 Prace przygotowawcze – Dokumentacja projektowa oraz audyt komplet 1
2 Prace przygotowawcze – Studium wykonalności sztuka 1
3 Prace budowlane – Blok Diagnostyczny komplet 1
4 Prace budowlane – Blok Łóżkowy komplet 1
5 Prace budowlane – Instalacje solarne – Zakup i montaż 22 kolektorów słonecznych sztuka 22
6 Nadzór inwestorski komplet 1
7 Tablica pamiątkowa sztuka 1
8 Źródło ciepła – zakup i montaż ekonomizerów do kotłów gazowych komplet 2
9 Źródło ciepła – zakup i montaż ekonomizera do kotła gazowo–olejowego komplet 1
10 Instalacje C.O. – wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynkach szpitalnych komplet 1


Planowany termin rzeczowego zakończenia projektu to koniec września 2013 roku.

Charakterystyka projektu:

     Celem projektu jest wykorzystanie energii promieniowania słonecznego oraz zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na ciepło dla celów ogrzewania pomieszczeń, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji, a tym samym zmniejszenie ilości emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu przy jednoczesnej poprawie komfortu i bezpieczeństwa użytkowania.

     Stan techniczny obiektu należy uznać za niezadowalający ze względu na przekroczenie wartości granicznych współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych. Aktualnie obiekt nie jest wyposażony w kolektory słoneczne i w tym samym w żaden sposób nie korzysta z odnawialnych źródeł energii.

     W zakresie objętym audytem obiekt wyposażony jest w instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania (o dużym stopniu skomplikowania) z wykorzystaniem częściowo zamulonych grzejników żeliwnych żeberkowych typu T1 oraz T1A bez zaworów termostatycznych. Instalację wykonano z rur stalowych, które w wyniku długoletniego użytkowania (napełnienia zładu wodą surową) są silnie zakamienione, co skutkuje zmniejszeniem średnic wewnętrznych przewodów, wysoką stratą ciepła oraz niedogrzaniem, jak i przegrzaniem pomieszczeń sal chorych. W budynku łóżkowym występuje górny rozdzia ciepła, a w pozostałych budynkach występuje dolny rozdział ciepła. Brak regulacji pod pionami. Stan techniczny instalacji centralnego ogrzewania określono jako niezadowalający. Obiekt nie spełnia współczesnych standardów energetycznych, co w praktyce skutkuje bardzo wysokimi kosztami eksploatacyjnymi.

     W wyniku analizy ekonomiczno–technicznej obejmującej 5 rozważanych wariantów, określono optymalny wariant działań termomodernizacyjnych mających na celu ograniczenie rocznego zapotrzebowania na ciepło dla celów ogrzewania pomieszczeń Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach oraz ograniczenie zapotrzebowania na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez instalację kolektorów słonecznych.

     Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania pomieszczeń Szpitala (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) obecnie wynosi 7.449,82 GJ/rok, po termomodernizacji ulegnie zmniejszeniu do wartości 2.928,95 GJ/rok. Ponadto obliczeniowe zużycie energii do przygotowania cieplej wody użytkowej w Szpitalu aktualnie wynosi 1.121,30 GJ/rok, a po zainstalowaniu kolektorów słonecznych docelowo będzie wynosiło tylko 790, 20 GJ/rok.

Przeznaczony do realizacji wariant A działań termomodernizacyjnych spełnia następujące warunki:

Oszczędność ciepła [GJ/a] 4851,97.
Roczna oszczędność kosztów 250 338.
Bieżąca wartość netto NPV -441 309.
Wewnętrzna stopa zwrotu IRR 3,65%.
Wskaźnik rentowności K/K 0,902.
Prosty czas zwrotu nakładów inwestycyjnych: 16,1 lat.

Wariant ten obejmuje:

1.  Wyposażanie Szpitala w układ kolektorów słonecznych do przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Wedle przeprowadzonej symulacji, układ solarny do podgrzewania wody będzie składał się z 22 kolektorów solarnych o łącznej powierzchni netto 103,7 m2, zbiornika buforowego o pojemności ok. 5 m3, podgrzewacza cwu o pojemności ok. 750 dm3 przez który układ solarny będzie połączony z istniejącą instalacją ogrzewaną z kotłów gazowych. Proponuje się lokalizację kolektorów na dachu budynku łóżkowego część nowa lub na konstrukcji stalowej nad kotłownią, ewentualnie wspartej na murze kaplicy pod kątem ok. 40 stopni do poziomu. Sumaryczna moc korektorów słonecznym min. 200 kW, co ma zapewnić uzysk energii na poziomie min. 331 GJ/rocznie

2.  Modernizacja źródła obejmuje zainstalowanie na wylocie spalin z trzech kotłów – trzech ekonomizerów. Dzięki temu lepiej wykorzystane będzie ciepło zawarte w spalinach (kocioł zacznie pracować jak kocioł kondensacyjny). Wzrośnie moc jednostki kotłowej, w kotłach gazowych o 55 kW, w kotle gazowo – olejowym o 37 kW. W związku z tym moc kotłowni po modernizacji wzrośnie do 1872 kW.

3.  Budynek diagnostyczny z 1987r.:

docieplenie ściany zewnętrznej o gr. 38 cm i powierzchni 650,00 m2 warstwą styropianu EPS-70 o grubości 14 cm
 do osiągnięcia współczynnika przenikania ciepła na poziomie 0,238 W/m2 K;
docieplenie zewnętrznej ściany systemowej o powierzchni 760,00 m2 płytami z wełny mineralnej o grubości 15 cm
 do osiągnięcia współczynnika przenikania ciepła na poziomie 0,233 W/m2 K i ponowne pokrycie jej płytami aluminiowymi;
docieplenie stropu nad wykuszem o powierzchni 70,00 m2 warstwą wełny mineralnej o grubości 15 cm
 do osiągnięcia współczynnika przenikania ciepła na poziomie 0,238 W/m2 K ;
kompleksowa wymiana zewnętrznej stolarni okiennej aluminiowej pochodzącej z 1986 roku o współczynniku przenikania
 ciepła U= 3,000 W/m2 K na nowoczesne okna aluminiowe docelowo o łącznej powierzchni 770,07 m2 i współczynniku
 przenikaniaciepła U=1,100 W/m2 K z równoczesną zmianą elewacji i zmniejszeniem aktualnej powierzchni okien;
kompleksowa wymiana zużytych technicznie 138 obiegów grzewczych wykonanych z przewodów z rur stalowych
 czarnych i wyposażonych w grzejnik żeliwne członowe typu T1 lub T1A bez zaworów termostatycznych na nową i
 dostosowaną do potrzeb cieplnych budynku po dociepleniu instalację centralnego ogrzewania z rur miedzianych,
 wyposażona w stalowe grzejniki płytowe z zaworami termostatycznymi, które będą współpracowały z pod
 pionowymi regulatorami stałego ciśnienia.

Efekt energetyczny działań termomodernizacyjnych planowych w budynku diagnostycznym to:

obniżenie mocy cieplnej z 268.843 kW do 166.279 kW;
zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło z 1.609,65 GJ/a do 903,09 GJ/a.
22 kolektory słoneczne o łącznej powierzchni netto 103,70 m2 i mocy min. 200 kW, które zapewnią uzysk energii na poziomie 31 GJ/rocznie.

4.  Budynek łóżkowy z 1939 r.:

docieplenie ściany zewnętrznej o gr. 45 cm i powierzchni 2.000,00 m2 warstwą styropianu Platinum Plus o grubości 10 cm
 do osiągnięcia współczynnika przenikania ciepła na poziomie 0,249 W/m2 K;
docieplenie stropu o powierzchni 700,00 m2 nad ostatnią kondygnacją w budynku przez ułożenie płyt z wełny mineralnej o grubości 20 cm
 do osiągnięcia współczynnika przenikania ciepła na poziomie 0,225 W/m2 K;
kompleksowa wymiana zewnętrznej stolarni okiennej drewnianej dwuszybowej pochodzącej z lat 1939 -1970 o współczynniku przenikania
 ciepła U= 3,000 W/m2 K na nowoczesne okna PCV o współczynniku przenikania ciepła U=1,100 W/m2 K i łącznej powierzchni 470,15 m2;
kompleksowa wymiana zużytych technicznie 202 obiegów grzewczych z górnym rozdziałem ciepła, wykonanych z przewodów z rur
 stalowychczarnych i wyposażonych w grzejnik żeliwne członowe typu T1 lub T1A bez zaworów termostatycznych na
 nową instalację centralnego ogrzewania z dolnym rozdziałem ciepła i dostosowaną do potrzeb cieplnych budynku po
 dociepleniu. Nowa instalacja centralnego ogrzewania zostanie wykonana z rur miedzianych i będzie wyposażona w
 stalowe grzejniki płytowe z zaworami termostatycznymi, które będą współpracowały z pod pionowymi regulatorami
 stałego ciśnienia. Tym samym docelowo wszystkie instalacje centralnego ogrzewania w Szpitalu będą posiadały dolny rozdział ciepła.

Efekt energetyczny działań termomodernizacyjnych planowych w budynku łóżkowym to:

obniżenie mocy cieplnej z 377.378 kW do 234.857 kW;
zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło z 3.656,48 GJ/a do 1.768,08 GJ/a.
Uzysk energii cielnej z promieniowania słonecznego na poziomie 33 GJ/rocznie

     Efektem rzeczowym będzie poprawa parametrów energetycznych obiektu oraz wykorzystanie alternatywnychźródeł energii. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania Szpitala (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) z 7.449,2 GJ/rok do 2.928,95 GJ/rok po termomodernizacji. Zmniejszenie zużycia energii z 1.121,30 GJ/rok do 790,20 GJ/rok poprzez wykorzystanie energii promieniowania słonecznego do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

5.  Zakres dokumentacji projektowo – kosztorysowej:

Projekt branży architektonicznej wraz z projektem zagospodarowania terenu działek o nr ewid. 13 (własność Województwa Śląskiego)
 oraz nr 15/1 i 15/2 (własność Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP) w Katowicach przy ulicy Panewnickiej 65 na bazie aktualnej mapy
 do celów projektowych (wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych leży po stronie wykonawcy dokumentacji).
Projekt branży konstrukcyjnej.
Projekt instalacji co, cwu i ciepła technologicznego, wentylacji mechanicznej, instalacji solarnej dla potrzeb przygotowania cwu
 z podziałem na: etapie budowy, tj. wykonania kompletnej instalacji solarnej wraz z konstrukcją dla 22 kolektorów słonecznych o łącznej
 powierzchni netto 103,70 m2 i mocy min. 200 kW zapewniających uzysk energii min. 313 GJ/rocznie
Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych w tym: instalacji elektrycznej oświetleniowej, wtyczkowej i odgromowej,
 instalacji alarmowej ppoż., instalacji logicznej (komputerowej i telefonicznej), instalacji zasilającej i sterującej tablicą zasilającą
 urządzenia elektroenergetyczne przewidziane do zainstalowania w ramach projektu.
Rozważyć sposób usuwania śniegu z dachu budynków Szpitala, ogrzewania elektrycznego rynien dachowych i rur spustowych.
Sporządzenie projektowanej charakterystyki energetycznej projektowanych obiektów.
Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i ekspertyz w zakresie obowiązujących przepisów niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.
Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wszystkich branż występujących w przedmiotowych opracowaniach
 projektowych spełniających wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w
 sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
 robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Przedmiary wszystkich branż występujących w przedmiotowych opracowaniach projektowych.
Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporządzeniem z dnia 18 mają 2004 r. Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)
 wraz ze zbiorczym zestawieniem wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

     Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 202, poz. 2072).

Rysunek nr 1 : Lokalizacja budynków objętych projektem na terenie Szpitala.

Lokalizacja budynków objętych projektem na terenie Szpitala.


     W lipcu 2012 r. zakończano pracę obejmujące sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb przeprowadzenia robót budowlano – instalacyjnych ujętych w projekcie zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz wydanej do niej rozporządzeń wykonawczych.
SIERPIEŃ 2012 roku
1.   Sporządzono specyfikację istotnych warunków zamówienia wyboru w trybie art. 701 - 705 Kodeksu cywilnego Wykonawcy zadania w zakresie informacji i promocji projektu obejmującego: zaprojektowanie i wykonanie oraz zamontowanie u beneficjenta tablicy pamiątkowej zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO W. Śl. na lata 2007 – 2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji.

     a) Tablica o wymiarach min. 900 mm x 700 mm ;
     b) Tablicę należy wykonać z blachy ocynkowanej o grubości, która zapewni sztywność konstrukcji z uwzględnieniem wskazanych miejsc
         montażu; minimalna grubość blachy 0,55 mm;
     c) Grafika: folia samoprzylepna, biała, druk pełnokolorowy;
     d) Wykończenie: laminat zabezpieczający grafikę odporny na działanie promieni UV;
     e) Miejsce montażu: tablicę pamiątkowa należy zamontować na ścianie zewnętrznej wejścia głównego do Szpitala od ul. Panewnickiej 65.

2.   Ogłoszono na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113,
poz. 759, z późn. zm.) przetarg nieograniczony wyboru Wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn.: Kompleksowa termomodernizacja z modernizacją źródła ciepła i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach Okręgowego Szpitala kolejowego w Katowicach.

Termin składania i otwarcia ofert to 7 września 2012 roku.

Dokumenty postępowania:

     - ogłoszenie przetargu nieograniczonego;
     - specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego.

Ogłoszenie przetargu wraz z SIWZ i załącznikami
WRZESIEŃ 2012 roku
1.   W dniu 17.09.2012 na postawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego Szpital zawarł umowę z wykonawcą dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
Wykonawca, SOLARPOL – Polskim Centrum Energii Odnawialnej, ul. Zagumnie 49; 32-400 Sułkowice; NIP: 681-182-89-48; REGON: 356549546 na podstawie postanowień zawartej umowy nr  Szp.3-20/P/12 o zamówienie publiczne w terminie do dnia 15.11. 2012 przekaże Szpitalowi decyzję pozwolenia na budowę oraz kompleksową dokumentację projektową, w tym projekt budowlany oraz uzgodnione z branżowymi rzeczoznawcami szczegółowe projekty wykonawcze ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorys inwestorski. Na podstawie przekazanych dokumentów, w tym również decyzji pozwolenia na budowę Szpital w listopadzie br. planuje podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w wysokości 85% kosztów kwalfikowalnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2.   Dyrektor Szpitala działając na podstawie art. 114, ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz uchwały nr 822/138/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach z wnioskiem o udzielnie dotacji celowej z budżetu Województwa Ślaskiego na pokrycie ok 11% udziału własnego beneficjenta w realizacji projektu. Planowany udział środków własnych beneficjenta – OSK w Katowicach wynosi ok. 4 % kosztów projektu. Razem koszty w projekcie wynoszą 5.000.934,58 PLN (brutto).

3.   Sporządzono projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) wyboru wykonawcy usługi pn.: kompleksowy nadzór inwestorski w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. u . z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pózn. zm.) procesu budowlanego wraz z rozliczeniem kosztów projektu nr 1298, wg. CPV (Wspólnego Słownika Zamówień): 71.24.70.00-1 – Nadzór nad robotami. Planowany termin rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego to 15 października 2012.

4.   Sporządzono projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) wyboru wykonawcy kompleksowych robot budowlanych objętych projektem nr 1298.
Nazwy i kody CPV objęte przedmiotem zamówienia
45000000-7 Roboty budowlane.
Nr Grupa robót Klasa robót Kategoria robót Nazwa
1451Przygotowanie terenu pod budowę
245111Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne
345111Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
445111Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
545111Roboty w zakresie usuwania gruzu
645111Roboty rozbiórkowe
745113Roboty na placu budowy
8453Roboty instalacyjne w budynkach
94531Roboty instalacyjne elektryczne
1045311 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
1145317Inne instalacje elektryczne
124532Roboty izolacyjne
1345321Izolacja cieplna
1445323Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych
1545324Roboty w zakresie okładziny tynkowej
1645331Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
174540Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
1845410Tynkowanie
1945420Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
2045430Pokrywanie podłóg i ścian
2145440Roboty malarskie i szklarskie
2245450Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
23093311031109Kolektory słoneczne do produkcji ciepła


Szpital planuje na przełomie listopada/grudnia 2012 przeprowadzenie przetargu nieograniczonego wyboru wykonawcy kompleksowych robót budowlanych objętych projektem. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 31.08.2013. Roboty budowlane na podstawie harmonogramu przygotowanego przez ich Wykonawcę będą realizowane w warunkach czynnego Szpitala. Rozliczenie projektu nastąpi w IV kwartale 2013 .
PAŹDZIERNIK 2012 roku
1.   Wykonawca dokumentacji projektowo – kosztorysowej – SOLARPOL Polskie Centrum Energii Odnawialnej ul. Zagumnie 49; 32–440 Sułkowice zgodnie z umową o zamówienie publiczne zawartą w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) opracował projekt budowlany oraz wystąpił na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora Szpitala do Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Katowicach z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. W terminie do 15 listopada 2012 Wykonawca przekaże Szpitalowi kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową, która będzie również stanowiła opis przedmiotu zamówienia publicznego obejmującego roboty budowlane planowane do realizacji w 2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 pn.: „Kompleksowa termomodernizacja z modernizacją źródła ciepła i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach”.

2.   Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych ogłoszono przetarg nieograniczony wyboru Wykonawcy usługi obejmującej kompleksowy nadzór inwestorski dla robót budowlano – instalacyjnych planowanych do realizacji w warunkach czynnego Szpitala.
GRUDZIEŃ 2012 roku
1.   Szpital uzyskał wszystkie wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 , Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) pozwolenia na realizację robót budowlanych w ramach projektu nr 1298:

Pozwolenie na docieplenie budynku łóżkowego wraz z wymianą zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej.
  Uzgodniono technologię wykonania robót budowlanych z Miejskim oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Pozwolenie na docieplenie z wymianą zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej budynku diagnostycznego.
Pozwolenie na instalację układu solarnego oraz zabudowę ekonomizerów w źródle ciepła oraz kompleksową
  wymianę zużytej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach łóżkowym i diagnostycznym na nową.

2.   Ogłoszono na podstawie ustawy Kodeks cywilny przetarg nieograniczony wyboru Wykonawcy zadania 5 projektu - informacji i promocja projektu. Postępowanie z powodu braku ofert zostało unieważnione.

3.   Zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego zweryfikował dokumentację projektowo – kosztorysową opracowaną przez zespół projektantów, która będzie stanowiła również opis przedmiotu zamówienia publicznego obejmującą kompleksowo roboty budowlano – instalacyjne w Szpitalu objęte projektem, które planowane są do realizacji w warunkach czynnego Szpitala.

4.   Skompletowano i dostarczono do Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego załączniki niezbędne do podpisania z Marszałkiem Województwa Śląskiego umowy na dofinansowanie projektu w 85% kosztów kwalfikowalnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

5.   Zaktualizowano zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla potrzeb przeprowadzenia przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy robót budowlano – instalacyjnych objętych projektem w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

STYCZEŃ 2013 roku
1.   Przeprowadzono szczegółowe uzgodnienia z Miejskim oraz Wojewódzkim Konserwatorami Zabytków projektu budowlanego w zakresie rozwiązań technicznych obejmujących docieplenia ścian zewnętrznych wraz z naprawą balkonów budynku łóżkowego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach.

2.  Skompletowano dokumentację projektową wraz z przedmiarami robót budowlanych i specyfikacją techniczną wykonania odbioru robót budowlanych objętych projektem jako opis przedmiotu zamówienia ujęty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego zgodnie z wymogami art 36 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

3.   Przeprowadzono uzgodnienia warunków techniczno – ekonomicznych realizacji projektu z Instytucją Zarządzającą RPO W. Śl. .

LUTY 2013 roku
1.   W związku z nowelizacją przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zaktualizowano zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego dla potrzeb przeprowadzenia przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy robót budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robot budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 1372).

2.   Przeprowadzono przetarg w myśl przepisów ustawy Kodeks cywilny wyboru Wykonawcy zadania informacja i promocja projektu, obejmujące wykonanie oraz montaż na elewacjach budynków szpitalnych trzech tablic informacyjno/pamiątkowych.

3.   Przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wyboru Pożyczkodawcy w celu pokrycia udziału własnego w projekcie w wysokości 15 % kosztów kwalfikowalnych projektu.

4.   Przygotowano oraz przekazano Instytucji Zarządzającej RPO W. Śl. załączniki niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytetu: V Środowisko, Działania 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.

MARZEC 2013 roku
1.   Ogłoszono w myśl aktualnych wymogów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przetarg nieograniczany wybory Wykonawcy robót budowlanych objętych projektem.

2.   Zawarto umowę z Wykonawcą zadania informacji i promocja projektu na podstawie przeprowadzonego i rozstrzygniętego przetargu.

3.   Wybrano Pożyczkodawcę dla zapewnienia udziału własnego Szpitala w finansowaniu projektu – 15 % jego kosztów kwalfikowalnych.

5.   Skompletowano i przekazano Instytucji Zarządzającej RPO W. Śl. wszystkie, wymagane załączniki, w tym również promesę pożyczki w celu podpisania umowy o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

KWIECIEŃ 2013 roku
1.   W dni 9 kwietnia Szpital zawarł z Województwem Ślaskim reprezentowanym przez Zarządu Województwa Ślaskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO W. Śl. Umowy nr UDA-RPSL.05.03.00-00-169/11-00 na dofinansowanie projektu w formie bezzwrotnej dotacji w wysokości 85% kosztów kwalfikowalnych projektu ze smrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2.   Wykonano i zamontowano na elewacjach budynków Szpitala trzy tablice informacyjno/pamiątkowe projektu zgodnie z wytycznymi IZ RPO W. Śl..

3.   Udzielano odpowiedzi na zadawane przez Wykonawców pytania oraz stosownych wyjaśnień w ramach prowadzonego przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy robót budowlanych objętych projektem.

4.  W dniu 30 kwietnia publicznie otwarto cztery oferty Wykonawców złożone do przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy robót budowlanych objętych projektem.

Dokumentacja fotograficzna obiektów budowlanych Szpitala objętych projektem – przed modernizacją:

Elewacje budynku łóżkowego:Elewacje budynku diagnostycznego:Urządzenia kotłowni Szpitalnej:Instalacja centralnego ogrzewania w budynku łóżkowym:Instalacja centralnego ogrzewania w budynku diagnostycznym:MAJ 2013 roku
1.   Na podstawie art 93.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia” unieważniono postępowanie.

2.   Zaktualizowano dokumentację kosztorysową projektu.

3.   Ogłoszono drugi przetarg nieograniczony wybory Wykonawcy robót budowlanych w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

CZERWIEC 2013 roku
1.   Przygotowano dokumenty dla potrzeb aneksu umowy o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2.   Prowadzono drugi przetarg nieograniczony wyboru Wykonawcy robót budowlanych.

LIPIEC 2013 roku
1.   Prowadzono przetarg nieograniczony wyboru Wykonawcy robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa zamówień publicznych.

2.   Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) przeprowadzono procedurę zmiany planu inwestycyjnego Szpitala na rok 2014, który został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Szpitala.

Sierpień 2013 roku
1.   Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony wyboru Wykonawcy robót budowlanych oraz zawarto umowę o zamówienie publiczne.

2.   Przekazano Wykonawcy dokumentację projektowo – organizacyjną procesu budowlanego.

3.   Zgłoszono planowany termin rozpoczęcia robot budowlanych objętych projektem do organów nadzoru budowlanego, służb konserwatora zabytków oraz Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach.

4.   Wykonawca robot budowlach – SKORUT SYSTEMY SOLARNE Sp. z o.o.; ul. Wybickiego 71; 32 -400 Myślenice.

5.  Zaktualizowany schemat organizacyjny: Schemat Organizacyjny (PDF)

6.   Harmonogram rzeczowo realizacji robót budowlanych w Szpitalu: Harmonogram (PDF)

29 Sierpnia 2013 - 31 Grudnia 2013
1.   RAPORT nr 1 z realizacji robót budowlno instalacyjnych objętych umową Szp. 3-19/P/13 zawartą w dniu 29 sierpnia 2013 z Wykonawcą: SKORUT Systemy solarne SP. z o.o. ul. Wybickiego 71, 32-400 Myslenice: RAPORT 1 (PDF)

2.   Dokumentacja fotograficzna - wybrane ujęcia z realizacji inwestycji objętych projektem 1298:01 stycznia 2014 ? 31 lipca 2014
1.   Wykonano roboty budowlano ? instalacyjne w budynku diagnostycznym w zakresie demontażu starej instalacji c.o oraz wykonania nowej instalacji c.o. z zastosowaniem grzejników panelowych z zaworami termostatycznymi.

2.   Wyłoniono w postępowaniu przetargowym Wykonawcę ,któremu Szpital sprzedał elementy starej instalacji c.o. wykonanej z przewodów stalowych i wyposażonej w grzejniki żeliwne typu T1 i T2. Ponadto Szpital w ramach zawartego kontraktu sprzedał Wykonawcy również elementy aluminiowej zewnętrznej stolarki okiennej pochodzącej z demontażu w budynku diagnostycznym.

3.   Zakończono montaż nowej zewnętrznej stolarki PCV w budynku diagnostycznym oraz montaż nowego systemu docieplenia ścian zewnętrznych w budynku diagnostycznym.

4.   Zakończono montaż 53 kolektorów słonecznych o łącznej mocy 102,29 kW na dachu budynku diagnostycznego oraz wyposażono szpitalną kotłownię w system zasobników ciepłej wody użytkowej pracujących w układzie pośrednim. Ilość energii cieplnej wytworzonej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego wynosi 420,15 GJ/rok i w całości ciepło zostanie wykorzystane do przygotowania ciepłej wody użytkowej

5.   Zakończono roboty budowlane w budynku łóżkowym oraz wykonano na elewacji zabytkowego budynku roboty wynikające z programu uzgodnionego z właściwymi służbami konserwatora zabytków. Ponadto budynek łóżkowy został wyposażony w nową zewnętrzna stolarkę okienną i drzwiową o współczynniku przenikania ciepła dla całej konstrukcji okna U=1,300 W/m2 K.

6.   Budynek łóżkowy został wyposażony w nową instalację c.o z dolnym rozdziałem ciepła, która została wyposażona w grzejniki panelowe, higieniczne z zaworami termostatycznymi.

7.   Zakończono montaż i rozruch technologicznych ekonomizerów spalin z trzech kotłów gazowo ? olejowych zainstalowanych w szpitalnej kotłowni. Moc nowego systemu grzewczego wynosi 1,872 MW.

8.   Łączna kubatura budynków poddanych termomodernizacji wynosi 24.357 m3.

9.   Przeszkolono pracowników działu technicznego Szpitala w zakresie eksploatacji i obsługi nowych urządzeń energetycznych wbudowanych w Szpital w ramach projektu nr 1298.

10.   Wykonawca robót budowlano - instalacyjnych udzielił Szpitalowi gwarancji jakości wykonanych robót budowlano ? instalacyjnych do dnia 31.07.2019 roku.

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO spisany na dzień 31-07-2014 r.


Oddziały

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Ginekologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Poradnie i gabinety

Poradnia lekarza rodzinnego (POZ)
Poradnia medycyny pracy
Poradnia anestezjologiczna
Poradnia neurologiczna
Poradnia ginekologiczno-położnicza
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia urazowo - ortopedyczna
Poradnia urazowo - ortopedyczna dla dzieci
Poradnia okulistyczna
Gabinet pielęgniarki środowiskowej
Gabinet położnej środowiskowej
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Pracownie diagnostyczne

Pracownia EKG: 32 605 35 74
Pracownia EEG: 32 605 35 30
Pracownia EMG: 32 605 35 30
Pracownia RTG: 32 605 35 40
Pracownia USG: 32 605 35 41
Pracownia endoskopowa: 32 605 35 33
Pracownia OCT 32 605 35 84
Pracownia angiografii oka: 32 605 35 85
Pracownia ultrasonografii okulistycznej
Pracownia schorzeń rogówki
Pracownia elektrofizjologii narządu wzroku
Pracownia doboru pomocy optycznej
dla słabowidzących: 32 605 35 88, 32 605 35 89
Pracownia laserowa

Dane kontaktowe

Okręgowy Szpital Kolejowy
w Katowicach - s.p.z.o.z.
Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65
tel. +48 32 605 35 00, fax: +48 32 605 35 08

e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl

Zobacz na mapie

Sąd Rejonowy w Katowicach - KRS 0000102533
NIP: 634-23-05-444
REGON: 276267686
© 2012 Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: PEGAZ Studio