Infolinia szpitala
32 605 35 55

Szpital Kolejowy w Katowicach

Polityka ochrony prywatności

Ochrona danych osobowych, polityka prywatności oraz zasady wykorzystania plików cookies (definicja poniżej) w serwisie internetowym https://www.kolejowy.katowice.pl/ (dalej: Serwis lub Strona)

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.  (40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65) zawsze dąży do zapewnienia maksymalnej ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz stosuje adekwatne rozwiązania organizacyjno-techniczne, których celem jest zapobieganie jakimkolwiek incydentom naruszającym prywatność interesariuszy Szpitala.

Wszystkie nasze działania są oparte na podstawie i w granicach prawa, w szczególności na następujących aktach prawnych:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, skrót: RODO);
- Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zmianami);
- Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576 z późn. zmianami).

Dwie kluczowe informacje:
- Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., adres: 40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65, tel. +48 32 605 35 00 (Sekretariat Dyrektora)
fax: +48 32 605 35 08, e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl
- Inspektorem Ochrony Danych jest:
Maciej Zaremba, tel.: +48 505 981 042, e-mail: maciej@zarembowie.net
(Inspektor jest do Państwa dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. Państwa danych osobowych).

Jakiekolwiek podane przez Państwa dane osobowe są przetwarzane:

- na podstawie jednoznacznej zgody osoby, której dane dotyczą i która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie jednoznacznie określonych celów;
- lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą albo do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
- lub gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
- lub gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
(Prawnym interesem Administratora jest np. ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi.)

Przydatne definicje:
- cookies (plik cookie, ciasteczko/a) – to zapisywany w urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon itp.) nieduży plik, w którym są umieszczone różne ustawienia i informacje związane z odwiedzanymi stronami w Internecie i mogą służyć do m.in.: zapisywania ustawień/logowań stron, wyświetlania reklam i zapamiętywania wybranych działań użytkownika i zapamiętywania preferencji użytkownika. Warto zajrzeć: www.wszystkoociasteczkach.pl
- adres IP – to liczbowy numer identyfikujący zwykle jedno urządzenie podłączone do Internetu (lub sieci lokalnej). Warto zajrzeć: https://pl.wikipedia.org/wiki/Adres_IP
- http, protokół http - czyli protokół (technologia) umożliwiający przesyłanie danych w Internecie. To dzięki http możliwa jest komunikacja pomiędzy klientem (przeglądarką) a serwerem, na którym są wszystkie pliki tworzące serwis internetowy. Dodanie litery s, czyli https to nadal przesyłanie danych, ale już w postaci zaszyfrowanej tak, by nie podejrzała ich osoba trzecia/nieupoważniona.

Korzystanie z Serwisu jest realizowane za pomocą tzw. bezpiecznego protokołu SSL, który zwiększa bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie (przesyłane dane są szyfrowane, by nie podejrzała ich osoba trzecia/nieupoważniona – jak opisano powyżej).

Prosimy, by zwrócić uwagę, że na Stronie mogą być opublikowane/zamieszczone zewnętrzne linki, które umożliwiają osobom - odwiedzającym nasz Serwis - dotarcie do innych stron internetowych. Równocześnie: w trakcie korzystania z naszej Strony w urządzeniu użytkownika (komputerze, smartfonie itp.) mogą zostać zapisane pliki cookies, które pochodzą z innych stron internetowych (np. Facebook, YouTube), które to pliki cookies umożliwiają korzystanie z usług/funkcjonalności zw. z zewnętrznymi serwisami.
Każdy podmiot w Internecie indywidualnie określa zasady wykorzystywania plików cookies w swojej Polityce Prywatności, zatem nie mamy wpływu na zasady projektowania/tworzenia/określania celów zewnętrznych plików cookies oraz postanowień zewnętrznych Polityk Prywatności.

Jakie dane gromadzimy w zakresie korzystania ze Strony?
Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do naszego serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde Państwa przesłane/skierowane zapytanie/połączenie jest zapisywane w logach serwera (logi to forma elektronicznego rejestru zdarzeń). Logi obejmują m.in. Państwa adres IP, datę i czas połączenia z serwerem, charakterystykę nawiązanego połączenia przy pomocy protokołu http(s) (łącznie z ew. kodami błędów), informacje o używanej przeglądarce internetowej i specyfice systemu operacyjnego oraz jego ustawień (a także np. tzw. referer, czyli adres wcześniejszej witryny internetowej, z której użytkownik został przekierowany na naszą Stronę za pomocą odnośnika/linku, który został kliknięty).
Ważne! Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi naszą Stronę i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu Państwa identyfikacji. Logi są wykorzystywane wyłącznie do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do zarządzania Stroną.

Nasza Strona, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576 z późn. zmianami), korzysta również z plików cookies, które są danymi informatycznymi, zwł. plikami tekstowymi, które są przechowywane w urządzeniu końcowym (komputer, smartfon itp.) użytkownika. Pliki cookies najczęściej zawierają nazwę strony, z której pochodzą, ich czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz posiadają swój unikatowy numer.

Używamy plików cookies w celu:
- ułatwienia Państwu korzystania ze Strony podczas jej przeglądania;
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby odwiedzające Stronę z niej korzystają (np. jakie podstrony odwiedzają);
- określenia, kto jest nowym, a kto powracającym użytkownikiem;
- sprawdzenia czy podczas korzystania z Serwisu wystąpiły problemy z jego użytkowaniem.

W ramach Strony możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
- związane z daną sesją połączenia, sesyjne – pliki, które są przechowywane w urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie itp.) użytkownika do czasu opuszczenia Strony/wyłączenia przeglądarki;
- przechowywane „na stałe”, stałe – pliki, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, smartfonie itp.) przez okres wskazany w samym pliku cookie i/lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika;
- własne Strony – pliki cookies, które zamieszczane są w ramach Strony, niepochodzące z zewnętrznych serwisów;
- zewnętrzne – pliki cookies, które są zamieszczane przez serwisy zewnętrzne;
- niezbędne/podstawowe – pliki cookies, bez których nie jest możliwe pełne korzystanie z Serwisu;
- statystyczne/wydajnościowe – pliki cookies, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
- funkcjonalne/związane z ustawieniami/preferencjami osoby odwiedzającej - pliki cookies, które umożliwiają zapamiętywanie wyborów Użytkownika w zakresie ustawień, preferencji i personalizacji korzystania ze Strony.

Same pliki cookies nie zawierają informacji o danych osobowych użytkownika. Ale w naszych zestawieniach statystycznych i analitycznych mogą być umieszczone inne parametry do oznaczeń (np. adres IP), które wykorzystujemy łącznie do zliczania liczby unikalnych odwiedzin Strony czy rodzaju urządzeń wykorzystywanych do połączeń (komputer, smartfon itp.), jednak nie do określania tożsamości użytkowników.

Zakres informacji/plików, które są zbierane automatycznie w trakcie odwiedzin naszej Strony, zależy od indywidualnych ustawień Państwa przeglądarki internetowej. Prosimy o ich sprawdzenie i wprowadzenie ustawień zgodnych z Państwa preferencjami. W tym celu należy zapoznać się z treścią tzw. „Pomocy”, dostępnej w danej przeglądarce.
Dodatkowo, zachęcamy do zapoznania się z informacjami dot. przechowywania, modyfikowania i usuwania plików cookies w następujących popularnych przeglądarkach:
- w programie Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/wy%C5%9Bwietlanie-i-usuwanie-historii-przegl%C4%85darki-w-programie-microsoft-edge-00cf7943-a9e1-975a-a33d-ac10ce454ca4
- w programie Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
- w programie Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
- w programie Opera: https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/#deleteData
- w programie Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
- w programie Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Ważne! Całkowite wyłączenie obsługi plików cookies, które są niezbędne do uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub przechowywania preferencji użytkownika może ograniczyć/utrudnić, a nawet uniemożliwić korzystanie ze Strony (lub jej fragmentów/podstron).

W określonych sytuacjach (np. czasowo dostępne formularze kontaktowe na Stronie) użytkownik może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych:
- imię i nazwisko;
- adres poczty elektronicznej (adres e-mail);
- numer telefonu;
- nazwa i adres firmy/instytucji/podmiotu, który reprezentuje/w wyjątkowych przypadkach: adres zamieszkania.
Podanie tych danych jest zawsze dobrowolne (bazuje na zgodzie użytkownika), jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z formularza umieszczonego w Serwisie (np. w trakcie obsługi zgłoszenia, skargi, prośby o kontakt).
Czas przechowywania tak przekazanych danych, jest określony w ostatnim akapicie Polityki Prywatności, jednak zawsze kierujemy się m.in. zasadami minimalizacji danych, ograniczenia celu, ograniczenia przechowywania danych oraz integralności i poufności w rozumieniu przepisów RODO.

Na naszej Stronie wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics do analizy ruchu oraz pomiaru aktywności zw. z jej przeglądaniem. Wykorzystujemy je w gł. do celów statystycznych, by sprawdzić częstotliwość odwiedzin Serwisu, a także do jego optymalizacji i rozbudowy. Więcej informacji tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Serwisy zewnętrzne
Facebook
Dane osobowe, które są przetwarzane na naszym fanpage’u w serwisie facebook.com przetwarzamy jako Administrator zgodnie z przepisami RODO. Jednocześnie informujemy Państwa, że administratorem danych osobowych jest także podmiot Meta Platforms Ireland, z którym zawarli Państwo umowę dot. przetwarzania danych osobowych poprzez założenie konta w serwisie facebook.com i akceptację regulaminu tego serwisu. Więcej informacji tu: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation oraz https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Twitter
Dane osobowe, które są przetwarzane na naszym koncie w serwisie twitter.com przetwarzamy jako Administrator zgodnie z przepisami RODO. Jednocześnie informujemy Państwa, że administratorem danych osobowych jest także podmiot Twitter, Inc., z którym zawarli Państwo umowę dot. przetwarzania danych osobowych poprzez założenie konta w serwisie twitter.com i akceptację regulaminu tego serwisu. Więcej informacji tu: https://help.twitter.com/pl/rules-and-policies/twitter-rules oraz https://twitter.com/en/privacy

Google
Dane osobowe, które są przetwarzane przez nas w ramach usług dostarczanych przez podmiot Google Ireland przetwarzamy jako Administrator zgodnie z przepisami RODO. Jednocześnie informujemy Państwa, że administratorem danych osobowych jest także podmiot Google Ireland, z którym zawarli Państwo umowę dot. przetwarzania danych osobowych poprzez założenie konta w serwisie/usłudze dostarczanej przez Google Ireland i akceptację regulaminu tego serwisu/usługi. Więcej informacji tu: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl

Dodatkowo:
YouTube.com
Umieszczanie na naszej Stronie materiałów z serwisu YouTube wiąże się z wykorzystaniem plików cookies, które przechowują ustawienia odtwarzacza wideo danego użytkownika za pomocą umieszczonego materiału wideo z serwisu YouTube. Więcej informacji tutaj: https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/ https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl
Mapy Google’a (www.google.pl/maps/) W przypadku korzystania z Map Google’a może wystąpić zewnętrzna prośba, na podstawie adresu IP, o przetworzenie Państwa przybliżonej lokalizacji. Jak zarządzać informacjami o lokalizacji, tutaj: https://support.google.com/accounts/topic/7189122?hl=pl&ref_topic=3382254

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu (wobec przetwarzania – jeśli jest to zasadne i zgodne z prawem), zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych (do innych podmiotów, jeśli taka czynność jest zasadna i zgodna z prawem), jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO oraz powiązanych przepisów prawa.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Jak długo przechowujemy Państwa dane zw. z użytkowaniem Strony? – Informacje ogólne
Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania udzielonej nam zgody, skorzystania z prawa do usunięcia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. Powyższe działania można okazać w dowolny sposób, z którego wynika, że nie życzą sobie Państwo otrzymać od nas jakichkolwiek informacji.
Ważne! Po wycofaniu zgody, skorzystania z prawa do usunięcia danych lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane jedynie w sytuacji, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa (np. dla potrzeb dowodowych, współpracy z podmiotami/instytucjami państwowymi). Takie sytuacje są zawsze uregulowane odrębnymi przepisami.
Nigdy również nie będziemy przetwarzali Państwa danych dłużej niż jest to wymagane specyfiką korzystania ze Strony, zasadami współpracy, prowadzonej korespondencji oraz wymogami retencji danych i potrzebami zw. z niezbędną archiwizacją.

REKRUTACJA
Administrator udostępnia na swojej stronie internetowej formularz rekrutacyjny służący przesłaniu przez Użytkownika swoich danych w postaci CV, celem wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w następujących celach, w oparciu o wskazane podstawy prawne:
1) w celu i przez czas konieczny do podjęcia kroków niezbędnych przed zawarciem umowy– art. 6 ust. 1 lit. b RODO, oraz do 6 m-cy po zakończeniu rekrutacji, a w przypadku danych podanych dobrowolnie przez kandydata – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO, oraz art. 9 ust. 2 lit. a (zgoda) - w przypadku danych wrażliwych podanych przez kandydata,
2) do celów przyszłych rekrutacji - na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przez okres maksymalnie 3 lat (okres ten liczony jest od zakończenia roku, w którym dane zostały pozyskane),
3) w celu i przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, np. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, marketingu produktów i usług własnych (w zakresie jakim przetwarzanie jest niezbędne do tego celu) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
W każdej chwili Użytkownik może wycofać udzieloną zgodę, przy czym jej wycofanie pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Administrator przestanie przetwarzać dane Użytkownika w tych celach, chyba że będzie on w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych, istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub te dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Dane osobowe przetwarzane przez Administratora z tytułu łączącej go z Użytkownikiem umowy mogą zostać także powierzone innym podmiotom. Administrator możem udostępniać dane osobowe następującym odbiorcom: podmiotom, z którymi lub na których rzecz realizujemy usługi w zakresie w jakim jest to konieczne i z którymi współpracuje przy realizacji zleceń, kancelarii prawnej, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, innym serwisom świadczącym usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, usług chmurowych. Może też być zobowiązani do udostępnienia danych Użytkownika podmiotom prywatnym i publicznym na podstawie przepisów prawa.
Dane związane z procesem rekrutacyjnym nie będą przekazywane do państw trzecich.
Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co jednak wówczas pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym, że podanie niektórych danych może być niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak realizacji ww. działań oraz brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji lub przyszłych rekrutacjach.
W ramach działalności Administratora związanej z rekrutacją dane Użytkownika nie są profilowane.

NEWSLETTER
Formularz zapisu na newsletter – wymaga podania w odpowiednim miejscu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Następnie Użytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy subskrybentów Administratora, musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera.
Subskrypcja/zapis oznacza, że Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką prywatności oraz wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Poprzez zapis na newsletter Użytkownik wyraża również zgodę na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do wysyłki newslettera, w tym m.in. do informowania o usługach, nowych wpisach blogowych, produktach, promocjach i rabatach oferowanych przez Administratora lub produktach osób trzecich polecanych przez niego. Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie wysyłania newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej polityce prywatności.
Newsletter jest wysyłany przez czas nieokreślony, od chwili aktywacji do czasu wycofania zgody. Po wycofaniu zgody, dane Użytkownika mogą być przechowywane w bazie newsletterowej jeszcze przez okres do 2 lat/ 1 roku, w celu wykazania faktu udzielenia przez Użytkownika zgody na komunikację poprzez newsletter, działań Użytkownika (otwieralności e-maili) oraz chwili jej wycofania, a także ewentualnych związanych z tym roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Wysyłka newslettera może zostać zaprzestana w przypadku niewykazania przez Użytkownika aktywności przez minimum 1 rok od rozpoczęcia świadczenia usługi newsletter lub odczytania ostatniej wiadomości e-mail (wysłanego newslettera). W takim przypadku, Administrator usunie dane Użytkownika z systemu do wysyłki newslettera (dostawcy). Użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania żadnej wiadomości od Administratora, chyba że zdecyduje się ponownie zapisać w formularzu zapisu na Newsletter lub skontaktuje się z Administratorem w inny, wybrany w tym celu sposób.
System mailingowy wykorzystywany do wysyłki newslettera odnotowuje wszelką aktywność i podejmowane działania Użytkownika związane z przesyłanymi do niego e-mailami (data i godzina otwarcia wiadomości, kliknięcia w linki, moment wypisania się itp.).